Văn bản số 101/BVHTTDL-KHTC ngày 14/01 của Bộ VHTTDL về việc thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

 

Về dự án này, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thống nhất về cơ bản với nội dung dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương bao gồm: Tôn tạo tổng thể sân, vườn, hàng rào, 02 nhà Giải vũ, Nghi môn, Tắc môn, phục hồi Tiền tế; xây mới Am hóa mã.

Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần được làm rõ trong nội dung dự án, đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa bổ sung:

Bổ sung hồ sơ báo cáo kết quả đào thám sát móng Tiền tế.

Bản vẽ hiện trạng mặt đúng Trung từ, Cổ giải, Hậu cung, liên kết giữa tàu mái và kết cấu đỡ hiên (kiểu bảy) của Trung từ còn chưa đúng với hiện trạng; cần thể hiện chi tiết phương án tu bổ, tôn tạo lối vào hầm bí mật.

Không làm cừa sổ gỗ hai bên mặt đúng Trung Từ theo hình thức thượng song hạ bản; không đắp rồng chầu hổ phù trên đỉnh mái Tiền tế.

Hình thức kiến trúc tường rào xây mới chưa phù hợp với cảnh quan và tính chất di tích, cần nghiên cứu, đề xuất phương án thiết kế phù hợp; Xây mới Am hóa mã cần có quy mô nhỏ hơn.

Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa chi hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương căn cứ vào ý kiến của Bộ để yêu cầu các đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt đồng thời triển khai bản vẽ thi công và gửi về Bộ VHTTDL để xem xét và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án.