Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Công văn số 238/BVHTTDL-KHCNMT về việc Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018-2019 đến các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nội dung Công văn gồm 02 phần chính:

(1) Phần 1: Đánh giá tinh hình thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2016 (báo cáo gửi về Bộ trước ngày 15/5/2017);

(2)  Phần 2: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện năm 2018-2019.

Trong đó,

(2.1) nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia bao gồm: Các Đề tài, dự án thuộc chương trình cấp quốc gia; các nhiệm vụ KHCN độc lập cấp quốc gia; nhiệm vụ KHCN hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước (thời hạn nộp hồ sơ: 15/3/2017).

(2.2) Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập  (thời hạn nộp hồ sơ 15/5/2017).

(2.3) Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ (thời hạn nộp hồ sơ 25/2/2017); Đề tài cấp cơ sở và hoạt động thông tin khoa học (thời hạn nộp hồ sơ 15/5/2017); Nhiệm vụ tăng cường tiềm lực nghiên cứu, nhiệm vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thời hạn nộp hồ sơ 15/2/2017); ….

Nội dung Công vănPhụ lụcđây >>> ./.