Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các tiêu chuẩn này được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai xây dựng từ năm 2015 theo trình tự và quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi thẩm tra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Cụ thể các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia lần này bao gồm:

1. Quyết định số 4239/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2016, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

+ TCVN 11771:2016 (hoàn toàn tương đương ISO 378:1980) về “Thiết bị thể dục – xà kép”

+ TCVN 11772:2016 (hoàn toàn tương đương ISO 379:1980) về “Thiết bị thể dục – xà đơn”

Tiêu chuẩn do Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng biên soạn.

2. Quyết định số 4240/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2016, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 11774:2016 (hoàn toàn tương đương ISO 11620:2014) về “Thông tin và tư liệu – Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”. Tiêu chuẩn do Vụ Thư viện biên soạn.

3. Quyết định số 4241/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2016, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 11773:2016 về “Bản phim nhựa lưu trữ – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”. Tiêu chuẩn do Viện phim Việt Nam biên soạn.

4. Quyết định số 4242/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2016, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 11775:2016 về “Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện”. Tiêu chuẩn do Thư viện Quốc gia Việt Nam biên soạn.

5. Quyết định số 4243/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2016, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

+ TCVN 11281-2:2016 về “Thiết bị luyện tập tại chỗ – Phần 2: Ghế dài tập sức mạnh, yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử”. 

+ TCVN 11281-4:2016 về “Thiết bị luyện tập tại chỗ – Phần 4: Thiết bị tập sức mạnh, yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử”. 

Tiêu chuẩn do Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh biên soạn. 

Tra cứu và tải tài liệu ở đây >>>