Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 909/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2018-2019. Việc xét chọn tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ từ đăng ký của đơn vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập 04 Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2018-2019 ở các lĩnh vực sau:  Thư viện, Điện ảnh, Thể dục thể thao, Du lịch. Các Hội đồng do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – TS. Đặng Thị Bích Liên làm chủ tịch. Hội động bao gồm Đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan đến đối tượng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (chiếm ít nhất 1/2 số thành viên Hội đồng); Các chuyên gia trong và ngoài Bộ có uy tín, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu về nhóm đối tượng tiêu chuẩn quốc gia; Đại diện của cơ quản quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn xét chọn tên, sự cần thiết, dự toán kinh phí, tính khả thi, tiến độ thực hiện dự án.

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt quyết định Danh mục các dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia để gửi đăng ký dự kiến kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ./.