Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 787/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Theo đó, bổ sung Danh mục sản phẩm quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 gồm các sản phẩm:

1. Tôm nước lợ (gồm Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng);

2. Cà phê Việt Nam chất lượng cao;

3. Sâm Việt Nam.

Tại Quyết định, Thủ tướng cũng giao Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai xây dựng và thực hiện các đề án phát triển sản phẩm quốc gia đã được phê duyệt./.