Trên tinh thần thực thi Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 08/9/2017, sáng ngày 11/10/2017, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ động cùng với các Bộ, ngành đã tổ chức Hội thảo “rà soát hàng hóa nhóm 2 và văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu”.

Chương trình Hội thảo có sự phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Nguyễn Hoàng Linh cùng đại diện của 12 Bộ quản lý ngành, lĩnh vực gồm: Bộ Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương Binh và Xã hội, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch…) và đại diện của Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, các hiệp hội, ngành hàng có liên quan tới hoạt động kiểm tra chuyên ngành và các chuyên gia quản lý kinh tế, chất lượng độc lập.

Hiện nay, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực cũng đang triển khai rà soát danh mục hàng hóa nhóm 2, biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhóm 2 để chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 75/NQ-CP, trong đó cần đẩy mạnh thừa nhận lẫn nhau, quản lý rủi ro, chuyển sang hậu kiểm, giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan đến bảo đảm đạt mục tiêu giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 35% hiện nay xuống 15% đúng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Hội thảo ‘Rà soát hàng hóa nhóm 2 và VBQPPL về thông quan xuất nhập khẩu”

Ngày 11/10/2017 bắt đầu với báo cáo Tổng quan chung về tình hình danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, rà soát các VBQPPL của các Bộ liên quan của đại diện Tổng cục TCĐLCL. Tiếp đó, lần lượt các Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trình bày báo cáo tình hình rà soát danh mục sản phẩm hàng hóa (SPHH) nhóm 2 và các VBQPPL.

Ngày 12/10/2017, chương trình Hội thảo sẽ tiếp tục với nội dung báo cáo tình hình rà soát danh mục SPHH nhóm 2 và các VBQPPL từ các bộ như Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 13/10/2017, các đại biểu sẽ nghe trình bày báo cáo tình hình rà soát danh mục SPHH nhóm 2 và các VBQPPL của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng TTĐT Bộ KH&CN