Ngày 08/02/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh.

Thông tư này quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện, thi đấu và biểu diễn môn Quyền anh. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu thể thao thành tích cao môn Quyền anh được thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Luật Thể dục, thể thao.

Thông tư quy định cụ thể các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, mật độ tập luyện, tập huấn nhân viên chuyên môn.

hông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh tại Việt Nam.