Ngày 16/3/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển.

Thông tư này quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện, thi đấu và biểu diễn môn Mô tô nước trên biển. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu thể thao thành tích cao môn Mô tô nước trên biển được thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Luật Thể dục, thể thao.

Thông tư quy định cụ thể các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, mật độ hướng dẫn tập luyện, tập huấn nhân viên chuyên môn. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; Các cơ quan Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, các nhân vi phạm đã được Thông tư quy định 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức luyện tập hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 4 năm 2018./.