Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3929/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12102:2017 (ISO 18626:2014) Thông tin và tư liệu 0 Giao dịch mượn liên thư viện. Tiêu chuẩn này do  Thư viện quốc gia Việt Nam biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố.

Tiêu chuẩn này được Thư viện quốc gia Việt Nam triển khai xây dựng từ năm 2016 theo trình tự và quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo quy trình thì sau khi thẩm tra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN