Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3860/QĐ-BKHCN công bốTiêu chuẩn quốc gia TCVN 12103:2017 (ISO 16439:2014) Thông tin và tư liệu – Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động thư viện.

Tiêu chuẩn này được Vụ Thư viện chủ trì biên soạn và triển khai xây dựng từ năm 2016 theo trình tự và quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo quy trình thì sau khi thẩm tra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.