Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3990/QĐ-BKHCN công bố02 Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Du lịch gồm:

- TCVN 7799:2017  Nhà nghỉ du lịch (Hủy bỏ TCVN 7799:2009 theo Quyết định số 3889/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

- TCVN 7800:2017 Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Hủy bỏ TCVN 7800:2009 theo Quyết định số 3889/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Các tiêu chuẩn này được biên soạn bởi Vụ Khách sạn – Tổng cục Du lịch theo trình tự và quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo quy trình thì sau khi thẩm tra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố./.