Ngày 18/7/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mục đích của Kế hoạch này là quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung chinh sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến các cơ sở giáo dục thuộc Bộ VHTTDL tạo động lực cho học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng đạo đức cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Từ đó xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ VHTTDL trong việc thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo Kế hoạch này, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chính sách sẽ do Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện, phối hợp với: Vụ Đào tạo, Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm CNTT, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Đối với nhiệm vụ phát hiện, tổng hợp danh sách sinh viên thuộc đối tượng thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ sẽ được Vụ Đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm CNTT, Cục Hợp tác quốc tế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Việc Đánh giá tình hình thực hiện quy trình phát hiện, theo dõi sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước sẽ do Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Vụ Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,..

Download Kế hoạch này ở đây >>>

Viết Huy.