Ngày 06/08/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 11/2018/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.

Theo đó, định mức kinh tế – kỹ thuận bao gồm các định mức thành phần sau:

- Định mức lao động công nghệ: Quy định thời gian lao động trực tiếp thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình kiểm định, hiệu chuẩn.

- Định mức thiết bị: 250 ca máy ngoại nhập, 500 ca máy nội nhập sử dụng một năm.

- Định mức dụng cụ: Mức cho các dụng cụ nhỉ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong Bảng định mức dụng cụ.

- Định mức vật liệu: Mức vật liệu nhỏ và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong Bảng định mức vật liệu.

Định mức kinh tế – kỹ thuật này không bao gồm việc vận chuyển phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.

Thông tư này có hiệu lực từ 15/09/2018.