Ngày 19/9/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném.

Thông tư này quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện và thi đấu môn Bóng ném. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn Bóng ném được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao.

Thông tư này quy định cụ thể các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, cơ sở vật chất trang thiết bị thi đấu, mật độ tập luyện, tập huấn nhân viên chuyên môn. Việc tổ chức thực hiện được giao cho Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ VHTTDL), Cơ quan thanh tra của Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức tập luyện, thi đấu và tập huấn nhân viên viên chuyên môn đối với môn Bóng ném tại Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2018. Nội dung Thông tư ở đây >>>

Phòng CN.