Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 4832/QĐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Số lượng hồ sơ là 01 bộ. Thời hạn giải quyết: Xét tặng 02 đợt vào tháng 3 và tháng 7 hàng năm. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính bao gồm Tổ chức và cá nhân. Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ quan phối họp thực hiện là đơn vị thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính gồm: Quyết định hành chính, Giấy chứng nhận và Huy hiệu Kỷ niệm chương.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với cá nhân công tác trong ngành Văn hóa, Thế thao và Du lịch phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên đối với nam và 15 năm trở lên đối với nữ.

Đối với cá nhân công tác ngoài ngành Văn hóa, Thế thao và Du lịch, phải có công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ được nghiệm thu xếp loại Tốt; đoạt giải Vàng (giải A), Giải Bạc (giải B) tại các Cuộc thi sáng tác, biểu diễn, triển lãm do Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch và các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tố chức, có giá trị thiết thực phục vụ cho sự nghiệp của Ngành; có đóng góp tích cực vào việc bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ tài chính, phục vụ cho sự nghiệp của Ngành.

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài phải có công đóng góp xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ngành với các nước và các tổ chức quốc tế, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng quyết định./.

Cổng TTĐT Bộ VHTTDL