Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng trong phạm vi cả nước.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội”.

Theo đó, nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai nhiều hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022 – 2023; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành khoa học và công nghệ nước nhà.
Đặc biệt, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển giao, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số… để phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội sau dịch COVID-19.Đồng thời, giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong các chiến lược, chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2030; các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội…

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 trong phạm vi cả nước.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam bắt đầu diễn ra từ ngày 4 – 20/5/2022, các hoạt động chính diễn ra từ ngày 17 – 19/5/2022 với nhiều sự kiện lớn như: Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021…/.

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 
 Dangcongsan.vn