22. Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Hòe Thị, Hà Nội

Bộ VHTTDL đã có Công văn số 2126/BVHTTDL-DSVH thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Hòe Thị, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án, bao gồm các hạng mục: tu bổ, tôn tạo nhà Mẫu, nhà thờ vong, sân vườn, tường rào, kè ao sen.

Bộ VHTTDL lưu ý: Đối với việc tu bổ, tôn tạo nhà Mẫu, nhà thờ vong: tại các công trình hiện còn lại một số bức cửa võng có giá trị, nên cần giữ nguyên các bước gian; cần phục hồi cột đồng trụ và các chi tiết trang trí mái theo đúng mẫu hiện trạng; không làm cửa sổ chữ Thọ tại nhà Mẫu; Thuyết minh Dự án còn quá sơ sài, do đó cần đánh giá hiện trạng tổng thể, các hạng mục và bổ sung nội dung kỹ lưỡng hơn theo thành phần quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Nghị định so 70/2012/NĐ-CP ngày 18.9.2012 của Chính phủ.

Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ theo những lưu ý trên đây, tổ chức công khai nội dung Dự án trước nhân dân để tạo sự đồng thuận, sau đó phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199