39. Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Lào

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào” với mục tiêu quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đồng thời, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa đối ngoại, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại; tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa của các dân tộc trên thế giới nói chung và văn hóa Lào nói riêng.

Xây dựng Trung tâm là biểu tượng của tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Lào, là công trình văn hóa cấp quốc gia ở nước ngoài, trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế và pháp luật của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ở nước ngoài; trụ sở tại Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; có con dấu, tài khoản ngân hàng riêng theo quy định của pháp luật của Việt Nam và Lào.

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, hỗ trợ hoạt động xúc tiến du lịch và thể thao; chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chịu sự quản lý về hoạt động đối ngoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Trung tâm phục vụ nhiệm vụ chính trị, không hoạt động kinh doanh vì mục đích lợi nhuận.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199