42. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2016

Bộ VHTTDL đã có Kế hoạch số 1682/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2016.

Hội nghị tập huấn về công tác gia đình năm 2016 sẽ được tổ chức tại 2 khu vực: Khu vực phía Nam dự kiến diễn ra từ ngày 25-27.5.2016 tại khách sạn Hòa Bình 2, số 08 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; khu vực phía Bắc dự kiến từ ngày 31.5-02.6.2016 tại Nhà khách Tổng Liên đoàn, số 95 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời phổ biến các văn bản mới về lĩnh vực công tác gia đình do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành như Quyết định phê duyệt Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình để tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Triển khai các văn bản có liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với chủ đề xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Đồng thời trao đổi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ triển khai các hoạt động công tác gia đình như định hướng thông tin và tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; giới và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; Trao đổi, đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác gia đình.

Theo Kế hoạch, nội dung tập huấn bao gồm: Các chuyên đề “Giới thiệu nội dung và kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”; “Giới thiệu nội dung và kế hoạch triến khai Quyết định của Chính phủ phê duyệt Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình”; “Giới thiệu nội dung và kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình giai đoạn 2016-2020”; “Khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình”; “Các hoạt động trọng tâm của lĩnh vực công tác gia đình giai đoạn 2016-2020”; “Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực gia đình giai đoạn 2016-2020”; “Giới và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình”; Khảo sát, đi thực tế tại địa bàn…

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199