24. Cụm công trình “Cổ sinh và Địa tầng Neoproterozoi – Phanerozoi được tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 669/QĐ-BTNMT về việc Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Bộ đánh giá hồ sơ các cụm công trình khoa học và công nghệ tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5:

Theo đó Bộ trưởng quyết định Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Bộ đánh giá hồ sơ các cụm công trình khoa học và công nghệ tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5: Cụm công trình “Cổ sinh và Địa tầng Neoproterozoi – Phanerozoi”, do PGS.TSKH Trịnh Dánh đại diện tập thể tác giả.

Hội đồng do TS. Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch; PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó chủ tịch. Hai ủy viên phản biện gồm: PGS.TS. Phạm Huy Tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; GS.TS. Đặng Văn Bát, Trường Đại học Mỏ – Địa chất cùng 07 ủy viên khác Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá hồ sơ theo các tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá hồ sơ này.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199