50. Góp phần nâng tầm hiểu biết của xã hội về pháp luật biển, hải đảo

Sáng 28/6, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” (Đề án 373) giai đoạn 2010 – 2015 với sự có mặt của đông đảo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện Đề án.

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thành Minh cho biết: Đề án 373 là một Đề án tuyên truyền lớn về lĩnh vực biển, hải đảo góp phần phục vụ việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo với mục đích hướng tới là tuyên truyền tổng thể về biển, hải đảo , trong đó tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế biển, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Sau khi Quyết định 373 được ban hành, các nội dung của Đề án đã được nhiều Bộ, ngành (nhất là các Bộ, ngành có chức năng quản lý liên quan đến biển, đảo) quan tâm nghiên cứu và xác định đây là một trong những văn bản có những nội dung mang tính chất định hướng cơ bản cho việc nâng cao nhận thức không chỉ về tầm quan trọng của biển, đảo mà cả những việc cần làm để phát huy tác dụng, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực theo hướng củng cố và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

Việc thực hiện Đề án đã cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra, đó là nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong xã hội về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững được nâng cao rõ rệt; cán bộ, công chức các cấp các ngành và các địa phương ven biển có ý thức trong việc ưu tiên, đặt lợi ích chung của quốc gia lên trên theo hướng chia sẻ, giữ gìn và làm tốt công tác bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển, hải đảo; các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp có ý thức tốt hơn trong việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trên cơ sở xây dựng lối ứng xử tích cực, thân thiện với môi trường biển và chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực liên quan.

Tại Hội nghị các Bộ Giao thông vận tải, Giáo dục, Thông tin và Truyền thông…cũng đã có các báo cáo tham luận nêu rõ những mặt đã thực hiện được, những mặt còn chưa thực hiện được do cả nhân tố nguồn lực tài chính và năng lực thực hiện của đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án đồng thời đưa ra định hướng triển khai trong giai đoạn tiếp theo

Trên cơ sở hiệu quả của Đề án 373, yêu cầu và tính cấp bách, sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển và hải đảo trong tình hình mới, đề nghị cho phép tiếp tục mở mới một Đề án tuyên truyền về lĩnh vực biển và hải đảo. Trong đó, có sự vào cuộc của các cấp, các ngành đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc định hướng triển khai công tác tuyên truyền vì đây là lĩnh vực còn nhiều nhạy cảm; tăng cường xã hội hóa trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199