60. Phối hợp quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) và Cục Bưu điện Trung ương (Bộ TT&TT) vừa ký kết Thỏa thuận phối hợp về quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước và Thỏa thuận hợp tác vận hành khai thác hệ thống điện báo hệ đặc biệt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Theo Thỏa thuận phối hợp về quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của cơ quan Đảng và Nhà nước, VNPT sẽ có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo dưỡng và xử lý các sự cố mạng truy nhập cấp II và thiết bị đầu cuối tại tỉnh ủy, thành ủy, UBND, HĐND tỉnh, thành phố.

Tập đoàn này cũng sẽ phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương trong việc khai báo, xử lý sự cố kết nối liên mạng giữa mạng đường trục, mạng truy nhập cấp I do Cục Bưu điện Trung ương quản lý và mạng truy nhập cấp II do VNPT quản lý. VNPT có trách nhiệm thông báo cho Cục Bưu điện Trung ương đối với các tác động trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới mạng TSLCD cũng như phối hợp với Cục bảo đảm công tác an toàn, bảo mật và an ninh thông tin trên toàn mạng TSLCD theo quy định.

Bên cạnh đó, VNPT sẽ cung cấp hạ tầng cho mạng TSLCD, bảo đảm điều kiện hoạt động thiết bị mạng TSLCD của Cục Bưu điện Trung ương.

Mạng TSLCD là dự án về viễn thông, công nghệ thông tin có quy mô toàn quốc, có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác và an toàn trong mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước tới các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước. Dự án sẽ góp phần tạo tiền đề cho quá trình thực hiện cải cách hành chính, hướng tới việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Trước đó, từ tháng 3/2012, mạng TSLCD đã chính thức được khai trương và từ đó đến nay đã và đang cung cấp kết nối và dịch vụ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện ủy, UBND quận, huyện, thị xã… trên cả nước. Mạng TSLCD hiện được chia thành hai cấp, gồm từ Trung ương về các tỉnh thành và từ tỉnh, thành phố về các huyện, xã. Hiện tại, có 47/60 tỉnh có lưu lượng sử dụng mạng chuyên dùng dưới 60%, 2 tỉnh có lưu lượng sử dụng trên 80%.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác về việc vận hành khai thác hệ thống điện báo hệ đặc biệt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước nhằm bảo đảm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp cao và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực và thế mạnh phục vụ của mỗi bên.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199