62. 93% số tiến sĩ làm việc trong cơ quan Nhà nước

Theo công bố của Bộ KH&CN, Việt Nam hiện có 12.261 tiến sĩ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học, công nghệ.

Trong đó có 11.411 người làm trong khu vực nhà nước, 830 người làm trong khu vực ngoài nhà nước, còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Thống kê số lượng tiến sĩ theo khu vực hoạt động (nói cách khác là theo loại hình tổ chức) cho thấy trường đại học là khu vực có số lượng tiến sĩ nhiều nhất (7.959 người, chiếm gần 65%), tiếp sau là khu vực các viện, trung tâm nghiên cứu và phát triển KH-CN (3.367 người, chiếm gần 28%). Khu vực doanh nghiệp có tỷ lệ cán bộ nghiên cứu là tiến sĩ thấp nhất.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199