138/ Ấn Độ đưa ra đề xuất cho Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại của WTO

Trong quá trình thảo luận giữa các thành viên WTO, Ấn Độ đã đưa ra sáng kiến ​​về Thuận lợi hóa Thương mại Dịch vụ tại WTO, với mục đích nhằm đạt được kết quả tích cực. Đề xuất của Ấn Độ về Thuận lợi hóa Thương mại Dịch vụ và tăng lệ phí visa Mỹ cho loại H-1B và L-1 là các vấn đề đang được bàn bạc, thảo luận ở mức độ phù hợp.

Chính phủ Ấn Độ liên tục bàn bạc các vấn đề này đối với chính phủ Anh nhằm mục đích thắt chặt các tiêu chuẩn cho người lao động nước ngoài, có trình độ. Chính phủ Anh đã được yêu cầu không chấp nhận các khuyến nghị của Ủy ban Cố vấn Cư trú (Migration Advisory Committee – MAC) vì lợi ích của thương mại dịch vụ song phương giữa Ấn Độ và Anh.Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại, bà Smt. Nirmala Sitharaman trả lời bằng văn bản tại Lok Sabha.

Nguồn: business-standard.com

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199