1. Tin bài văn hóa, thể thao du lịch 

Tháng 1 – 3          Tháng 4 – 6          Tháng 7 – 9        Tháng 10 – 12

 

2. Tin bài khoa học, công nghệ, môi trường, văn bản quy phạm pháp luật,….

Tháng 1 – 3         Tháng 4 – 6          Tháng 7 – 9        Tháng 10 – 12