Cơ cấu tổ chức của Điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- TS. Nguyễn Thế Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- ThS. Phạm Băng Tâm – Chuyên viên chính;

- TS. Dương Viết Huy – Chuyên viên;

- ThS. Trần Lan Hương – Chuyên viên.

* Chức năng nhiệm vụ: 

Chức năng nhiệm vụ TBT của Bộ VHTTDL được Quy định tại Điều 6, Khoản 2 Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

“2. Điểm TBT của bộ có trách nhiệm giúp các bộ thực hiện nhiệm vụ sau:

a) Rà soát và gửi cho Điểm TBT quốc gia danh mục các văn bản liên quan đến biện pháp TBT thuộc Danh mục xây dựng văn bản hằng năm của bộ, ngành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được Bộ trưởng phê duyệt; dự thảo, bản được ban hành của các biện pháp TBT, bản dịch các văn bản sang tiếng nước ngoài (nếu có); dự thảo sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành liên quan đến biện pháp TBT thuộc phạm vi quản lý của bộ; các Hiệp định hoặc thỏa thuận song phương, đa phương về các vấn đề liên quan đến các biện pháp TBT thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình ký kết; thực hiện thông báo và hỏi đáp các thông tin về TBT theo hướng dẫn về quy trình thông báo và hỏi đáp về TBT do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; bảo đảm việc cung cấp thông tin về TBT trên Cổng thông tin TBT Việt Nam theo hướng dẫn của Điểm TBT quốc gia;

b) Thống nhất thông tin với các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, các Điểm TBT của bộ khác trong Mạng lưới TBT Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương, địa phương đối với những vấn đề TBT có tính chất liên ngành trước khi gửi cho Điểm TBT quốc gia trả lời cho các tổ chức, cơ quan trong nước và/hoặc nước ngoài;

c) Chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nghiên cứu các biện pháp TBT của nước ngoài đối với các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam để có thông tin cảnh báo và hỗ trợ việc tiếp cận thị trường xuất khẩu; đề xuất chương trình, dự án để hỗ trợ thực thi có hiệu quả các điều ước quốc tế liên quan đến TBT;

d) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, tư vấn, cung cấp thông tin về TBT cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng biện pháp đối phó với các thách thức của hàng rào kỹ thuật ở nước ngoài và của hàng hóa không bảo đảm chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam;

đ) Nghiên cứu, đề xuất về các biện pháp bảo đảm nguồn lực để hoạt động có hiệu quả;

e) Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai hoạt động TBT theo đề xuất từ Điểm TBT quốc gia và phân công của cơ quan quản lý trực tiếp.”

* Trụ sở:

- Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà D, Số 51 Ngô Quyền, Hoàn kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (84.24)3.9434190. Email: lephambangtam@yahoo.com.vn