Điểm TBT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

trực thuộc Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phụ trách có các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam:

a) Chủ động rà soát, phát hiện và thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý của Bộ có khả năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên WTO;

b) Thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp  nói trên ít nhất  là 65 ngày trước khi ban hành

c) Thông báo cho văn phòng TBT Việt Nam về các hiệp định hoặc thỏa thuận song phương, đa phương do chính Chính phủ ký hoặc Bộ ký theo thẩm quyền liên quan đến văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi quản lý của Bộ; về việc chấp nhận của các cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn hóa cấp Bộ tuân thủ Quy chế thực hành tốt trong xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn.

2. Nhiệm vụ hỏi đáp:

a) Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến việc ban hành và áp dụng văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp của Bộ khi có yêu cầu chuyển đến từ Văn phòng TBT Việt Nam hoặc các cơ quan tổ chức, ca nhân trong và ngoài nước;

b) Gửi Văn phòng TBT Việt Nam các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ quản lý về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp của các nước thành viên có liên quan đến các hoạt động của Bộ;

c) Tiếp nhận và chuyển các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO đến các đơn vị có liên quan trong Bộ, trong đó chú ý đến các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa trong trường hợp đang có khả năng bị kiện về TBT thuộc phạm vi quản lý của Bộ bằng Fax hoặc Email trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ Văn phòng TBT Việt Nam.

3. Tuân thủ chặt chẽ nghiệp vụ thông báo và hỏi đáp theo hướng dẫn của Văn phòng TBT Việt Nam.

4. Nghiên cứu, đề xuất biên pháp về nguồn lực với các cấp quản lý trực tiếp nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

5. Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa của Hiệp định TBT theo đề xuất của Văn phòng TBT Việt Nam và phân công của cơ quan quản lý trực tiếp.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường