Để triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê.

Chế độ báo cáo thống kê là một trong những hình thức chủ yếu, quan trọng và được sử dụng lâu dài để thu thập, tổng hợp thông tin thống kê, đáp ứng kịp thời việc cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội cho Đảng và Nhà nước.

Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê ban hành theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm 75 biểu đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu thống kê quốc gia phân công cho các Cục Thống kê thu thập; danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 01 là nguồn thông tin đầu vào phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ đến cấp tỉnh; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê có phân tổ đến cấp tỉnh; Thu thập thông tin phục vụ báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; Biên soạn các chỉ tiêu thống kê trong Niên giám Thống kê.

Chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 01 ngay sau khi ban hành hầu hết các Cục Thống kê đã thực hiện báo cáo đầy đủ, nghiêm túc để phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 01 cũng còn một số những bất cập, vướng mắc đòi hỏi cần phải xây dựng mới cho phù hợp.

Cụ thể, các biểu báo cáo thống kê quy định theo Thông tư số 01 ban hành dựa trên căn cứ pháp lý là Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật thống kê 2015, Nghị định số 97/2016/NĐ-CP, Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg, hiện các văn bản pháp lý này đã hết hiệu lực, đòi hỏi Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho Cục Thống kê phải được xây dựng và ban hành cho phù hợp với quy định hiện hành.

Cùng với đó, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số bất cập, vướng mắc như: Một số phân tổ trong biểu báo cáo thống kê theo Thông tư số 01 nằm ngoài chế độ báo cáo của các Sở, ngành nên không thể thu thập được; một số nội dung thu thập không còn phù hợp với các chỉ tiêu thống kê mới ban hành, do đó, cần rà soát thiết kế lại các biểu báo cáo thống kê cho phù hợp.

Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê gồm 05 điều: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nội dung Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê; trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành.

Nội dung Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê

Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê bao gồm: Danh mục và biểu mẫu báo cáo thống kê; các biểu mẫu báo cáo thống kê; giải thích và hướng dẫn cách ghi biểu báo cáo của các lĩnh vực quy định tại các Phụ lục, từ Phụ lục số I đến Phụ lục số VI ban hành kèm theo Thông tư này. Biểu mẫu báo cáo về từng lĩnh vực như sau:

Phụ lục số I: Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực Tài khoản quốc gia;

Phụ lục số II: Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản;

Phụ lục số III: Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực Công nghiệp;

Phụ lục số IV: Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực Vốn đầu tư và Xây dựng;

Phụ lục số V: Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ;

Phụ lục số VI: Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực Xã hội và Môi trường.

Đơn vị báo cáo là Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu báo cáo thống kê.

Đơn vị nhận báo cáo là đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê được ghi cụ thể góc trên bên phải của từng biểu mẫu báo cáo thống kê, dưới dòng đơn vị báo cáo.

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo bằng báo cáo điện tử trên hệ thống đến Tổng cục Thống kê theo thời gian quy định trên từng biểu mẫu.

Biểu mẫu báo cáo qua hệ thống báo cáo điện tử được thể hiện dưới hình thức là định dạng file pdf của văn bản giấy hoặc dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị báo cáo.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Báo Chính phủ