Tin bài tổng hợp từ tháng 1 – 4 năm 2017

1. Rà soát, đánh giá, đề nghị bổ sung hệ thống TCVN, QCVN của Bộ VHTTDL

Triển khai nhiệm vụ rà soát, đánh giá, đề nghị bổ sung hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu chính xác về tình hình xây dựng, áp dụng hệ thống TCVN, QCVN trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị, trong đó tập trung vào các nội dung:

1. Rà soát, liệt kê các TCVN, QCVN đang áp dụng trong hoạt động tại đơn vị mình và những TCVN, QCVN đã ban hành nhưng chưa được áp dụng, cần đề xuất áp dụng (tiêu chuẩn do Bộ VHTTDL biên soạn hoặc các bộ/ngành khác biên soạn).

2. Báo cáo tình hình áp dụng tiêu chuẩn (quốc gia, quốc tế, khu vực, cơ sở), QCVN trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và lĩnh vực khác có liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý (đối với cơ quan quản lý nhà nước), lĩnh vực hoạt động (đối với đơn vị sự nghiệp).

3. Kiến nghị, đề xuất xây dựng TCVN, QCVN liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn từ nay đến năm 2021; Đề xuất tên/tiêu đề/nhóm TCVN, QCVN cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, bổ sung, điều chỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2021. Đây là căn cứ xây dựng TCVN/QCVN phục vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch trong thời gian tới./.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255