Phú Yên: Ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảohttps://bvhttdl.gov.vnUBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030″ trên địa bàn tỉnh.Kế hoạch nhằm nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển đảo, vùng dân tộc thiểu số; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa đồng bào các dân tộc thiểu số; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào các dân tộc trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Theo đó, mục tiêu trong giai đoạn 2021 – 2025: Tổ chức hiệu quả các hoạt động chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển đảo, vùng dân tộc thiểu số. Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các thủ tục lạc hậu. Mỗi thôn, buôn liên kết thành lập 01 đến 02 câu lạc bộ, đội văn nghệ văn hóa, văn nghệ hoạt động hiệu quả; duy trì hằng năm tổ chức liên hoan, giao lưu các câu lạc bộ, đội văn nghệ 01 đến 02 lần phù hợp với điều kiện địa phương. Tổ chức các chuyến đi thực tế cho văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số; các cuộc thi, liên hoan, các cuộc vận động sáng tác văn học, kịch bản phim, kịch bản sân khấu, nhạc, thơ, ảnh, mỹ thuật, ca khúc, chuyên mục phát thanh, phóng sự truyền hình, tác phẩm báo chí về đề tài dân tộc thiểu số. Tăng cường phát triển văn hóa đọc; tiếp tục trang bị sách, báo cho thư viện tỉnh, các huyện, thị xã; phấn đấu chỉ tiêu 03 bản sách/người. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hỗ trợ kinh phí, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các địa bàn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2025 – 2030: Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, nội dung các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển đảo, vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các thủ tục lạc hậu; nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, đội văn hóa, nghệ thuật ở thôn, buôn. Duy trì hằng năm tổ chức liên hoan, giao lưu các câu lạc bộ, đội văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng công nghệ số xây dựng các sản phẩm phim, ảnh, sách, báo về văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn tùy theo tình hình thực tế, trong đó ưu tiên biểu diễn loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc có nguy cơ bị mai một, thất truyền; tổ chức và tham gia các ngày hội, giao lưu liên hoan, hội diễn văn hóa, nghệ thuật; tổ chức hoạt động chiếu phim lưu động ở cơ sở, hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh hoạt động hệ thống thư viện, hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức hoạt động triển lãm, trưng bày hiện vật, tư liệu, sách, báo, sản phẩm văn hóa, tạo cơ hội để nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển đảo, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40