Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 1740-CV/VPTW ngày 07/9/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW ngày 22/11/2021 về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; nay hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu như sau:

Nhà cách mạng Tô Hiệu và cây đào liệt sĩ đã trồng tại Nhà tù Sơn La. Ảnh tư liệu

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của Nhân dân.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Tô Hiệu và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, lao động, cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức với nội dung và hình thức phù hợp, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào thi đua yêu nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu – Người chiến sĩ cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là những đóng góp trong việc khôi phục, củng cố các tổ chức đảng và phong trào cách mạng; lãnh đạo cách mạng ở Liên khu B; chỉ đạo các cuộc đình công, bãi công của công nhân; tổ chức đấu tranh chống chế độ tàn bạo của nhà tù Sơn La, nêu cao chí khí của người cộng sản với tinh thần “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”…

2. Tuyên truyền những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Tô Hiệu -  người “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”. Khẳng định “Tinh thần Tô Hiệu” là biểu tượng ý chí, tinh thần cách mạng, của niềm tin và chiến thắng, là nguồn động lực, khích lệ hàng vạn chiến sĩ cộng sản khiến quân thù khiếp sợ, mãi lưu truyền trong các thế hệ cách mạng, là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của lịch sử dân tộc.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu diễn ra tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, nhất là các hoạt động lớn, trọng tâm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm đồng chí Tô Hiệu ở tỉnh Hưng Yên và Nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La, phần mộ liệt sĩ Tô Hiệu.

2. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

3. Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Tô Hiệu.

4. Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Tô Hiệu tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là vùng Tây Bắc.

5. Xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Tô Hiệu.

6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…); trên các trang mạng xã hội; thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị – xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động xã hội (thăm gia đình chính sách; trao học bổng cho học sinh nghèo; thăm, trao quà cho đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại những nơi gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu)… tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Tỉnh Hưng Yên

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu nhà lưu niệm đồng chí Tô Hiệu tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Tô Hiệu theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn tỉnh.

1.2. Tỉnh Sơn La

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Hưng Yên và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La và khu mộ đồng chí Tô Hiệu.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn tỉnh (nếu có).

1.3. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

1.4. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Tô Hiệu.

- Chủ trì chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim tài liệu về đồng chí Tô Hiệu tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là vùng Tây Bắc.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

1.5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Tô Hiệu.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên panô, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao… chào mừng.

1.6. Đài Truyền hình Việt Nam

- Xây dựng phim tài liệu tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là vùng Tây Bắc.

- Phát sóng phim tài liệu về đồng chí Tô Hiệu vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền các tác phẩm nghệ thuật (phim, thơ, bài hát…) về đồng chí Tô Hiệu trong dịp kỷ niệm.

1.7. Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị điều kiện để tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm trên sóng phát thanh.

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những địa danh, lĩnh vực có gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể; chú trọng tuyên truyền trên các báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; bằng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị – xã hội và các hoạt động khác.

2.2. Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet và mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm việc đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, không đúng định hướng, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2.3. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí nước ngoài và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, gắn với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, ngoại giao, về công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

3. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị – xã hội

- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội và diễn biến đại dịch Covid-19.

- Tuyên truyền sự kiện trong nội dung bản tin sinh hoạt chi bộ, thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

- Theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, nhất là trên báo chí, Internet, mạng xã hội và cổ động trực quan để chỉ đạo, định hướng kịp thời.

4. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

Xây dựng kế hoạch triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình với nội dung và thời lượng phù hợp để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; thực hiện nghiêm chế độ kiểm duyệt, bảo mật thông tin, không để xảy ra sai sót; việc đăng tải thông tin tuyên truyền cần phải căn cứ vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành; trong trường hợp cần thiết phải thông tin, báo cáo, xin ý kiến trước khi tuyên truyền.

Đài phát thanh và truyền hình các địa phương tổ chức tiếp, phát sóng phim tài liệu.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 – 2022)!

2. Đồng chí Tô Hiệu – Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!

3. Đồng chí Tô Hiệu – Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!

4. Mãi tỏa sáng “Tinh thần Tô Hiệu”!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguồn Tạp chí Tuyên giáo của Ban TGTW