65. Khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tối ngày 16.4.2016, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ VHTTDL đã tổ chức khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4).

Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện – Ủy viên BCH TU Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Đồng chí Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam; Đồng chí Bùi Thế Đức – Phó Trưởng ban TGTU; Đồng chí Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Đồng chí Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đồng chí Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đồng chí Mai Quang Phấn – Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng; Đồng chí Giang Sơn – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào của 8 dân tộc đến từ 8 tỉnh đại diện các dân tộc, vùng miền trong cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của Dân tộc. Quan điểm nhất quán, xuyên suốt toàn bộ tiến trình lãnh đạo văn hóa của Đảng, Nhà nước ta là luôn khẳng định văn hóa là bộ phận khăng khít của sự nghiệp cách mạng, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của Nhân dân. Nghị quyết Trung ương 9 Khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Đất nước” đã xác định mục tiêu xây dựng “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chính phủ quyết định, bắt đầu từ năm 2009 lấy ngày (19.4) hằng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhân ái, thủy chung, khơi dậy lòng tự hào về Đất nước Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng khẳng định: Sáu năm qua, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã từng bước lan tỏa và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thực sự trở thành Ngày hội để đồng báo các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các lễ hội truyền thống, qua đó góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân ta. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo, nhiều phong tục, tập quán của đồng báo các dân tộc được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Những hoạt động, việc làm thiết thực, có ý nghĩa về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo… của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đã góp phần khẳng định sức sống, sự trường tồn của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được khai trương, hoạt động ngày càng có hiệu quả, trở thành“Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em”.

Đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương nỗ lực và những thành tích của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Ban, Bộ, ngành, địa phương, đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, để bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa những giá trị văn hóa của dân tộc, góp phần làm cho dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn và ngày càng phát triển, thời gian tới, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

Sau phần lễ là chương trình văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Ngàn tinh hoa hội tụ”được kết cấu theo mạch văn hóa đặc sắc của 5 vùng địa lý Việt Nam: Vùng văn hóa thuộc khu vực miền núi phía Bắc (Đông Bắc – Tây Bắc) với những điệu múa hát của dân tộc H’Mông, Hát Then của dân tộc Tày; vùng văn hóa thuộc khu vực đồng bằng Bắc bộ với Quan họ, Chầu Văn, Xẩm; vùng văn hóa thuộc khu vực Trung bộ (Bắc Trung bộ – Nam Trung bộ); vùng văn hóa thuộc khu vực Tây Nguyên; vùng văn hóa thuộc khu vực Nam bộ – đồng bằng sông Cửu Long với những làn điệu đờn ca tài tử ngọt ngào… Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, chương trình tạo nên bức tranh với nhiều mảng mầu đa dạng về văn hóa các dân tộc Việt Nam, tràn ngập tình yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi, tình đoàn kết gắn bó cộng đồng và tình yêu quê hương đất nước sâu sắc…

Chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 19.4 tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động, lễ hội phong phú và đặc sắc.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199