17. 38 đơn vị của Bộ Công Thương liên thông văn bản điện tử

Được triển khai từ đầu tháng 6, đến nay đã có 38 đơn vị của Bộ Công Thương sử dụng Hệ thống văn bản điện tử với 3.578 lượt người truy cập và sử dụng, 2.000 văn bản đến đã chuyển xử lý.

Hệ thống văn bản điện tử của Bộ Công Thương (Hệ thống iMOIT) được xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, dữ liệu điện tử giữa các đơn vị thông qua những chức năng cơ bản như: Quản lý văn bản đến, văn bản đi, xử lý văn bản và hồ sơ công việc, tờ trình lãnh đạo Bộ, chuyển nhận văn bản qua môi trường mạng máy tính, trao đổi nội bộ và quản lý công tác của các công chức, viên chức thuộc Bộ Công Thương; đáp ứng được việc tiếp nhận văn bản liên điện tử liên thông giữa Bộ Công Thương với Văn phòng Chính phủ, hướng tới liên thông với tất cả các Bộ, ngành trong thời gian tới. Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị có thể xử lý, chỉ đạo trực tiếp trên Hệ thống và trực tiếp đến chuyên viên xử lý. Qua đó các cán bộ, công chức, viên chức có thể giám sát, xử lý văn bản mọi lúc, mọi nơi thông qua Internet, trên thiết bị di động.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199