112. Lập hồ sơ đề cử Hang Sơn Đoòng là hang tự nhiên lớn nhất thế giới

Nhằm quảng bá sâu rộng tiềm năng du lịch của tỉnh Quảng Bình và Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện hồ sơ đề cử Liên minh Kỷ lục Thế giới – WorldKings xem xét và cấp bằng xác lập Kỷ lục Thế giới cho tỉnh Quảng Bình với nội dung: “Hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới”.

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, chúng ta rất biết ơn Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, việc Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới, nhưng lại trao tặng cho Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh là không hợp lý. Mặc dù chính tổ chức đã đề cập đến người đầu tiên phát hiện ra hang là một nông dân Việt Nam tên là Hồ Khanh. Về điều này, tỉnh Quảng Bình đã gửi văn bản đến Tổ chức Kỷ lục Guinness, tuy nhiên vẫn không nhận được trả lời.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199