23. Bộ TN&MT đề xuất 03 cụm công trình được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5

Ngày 5/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất 3 cụm công trình được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5.

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 và Công văn số 325/BKHCN-TĐKT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn tiến độ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5, căn cứ vào các tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn, đề cử 03 cụm công trình để được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ gồm: Cụm công trình “Địa chất và Tài nguyên Việt Nam”, do GS.TS. Trần Văn Trị đại diện tập thể tác giả; Cụm công trình “Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:200.000″, do TS. Nguyễn Văn Hoành đại diện tập thể tác giả; Cụm công trình “Cổ sinh và Địa tầng Neoproterozoi – Phanerozoi”, do PGS.TSKH Trịnh Dánh đại diện tập thể tác giả.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199