58. Nghiên cứu mô hình cấp nước cho các cụm dân cư ven biển vùng ĐBSCL

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất mô hình cấp nước sinh hoạt áp dụng công nghệ lọc màng với nguồn nước bị nhiễm mặn cho các cụm dân cư nông thôn ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu” để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

Định hướng mục tiêu là đề xuất được các mô hình xử lý nước phù hợp với từng loại mức độ nhiễm mặn cho khu dân cư nông thôn vùng ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng được mô hình cấp nước phù hợp bằng công nghệ màng lọc từ nguồn nước bị nhiễm mặn thành nước sinh hoạt (QCVN 02/2009/BYT) để cấp nước cho cụm dân cư nông thôn ven biển đồng bằng sông Cửu Long bị tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Kết quả là báo cáo xác định nhu cầu xây dựng mô hình và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cấp nước nguồn nước bị nhiễm mặn cho cụm dân cư nông thôn ven biển đồng bằng sông Cửu Long; tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, thi công, lắp đặt, quản lý vận hành và bảo dưỡng mô hình cấp nước di động sử dụng công nghệ xử lý nước bị nhiễm mặn thành nước sinh hoạt công suất 5m³/ngày bằng màng lọc nano áp lực thấp, nguồn điện từ năng lượng mặt trời (nước sinh hoạt đạt QCVN 02/2009/BYT).

Bên cạnh đó là tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, thi công, lắp đặt, quản lý vận hành và bảo dưỡng mô hình cấp nước cố định sử dụng công nghệ xử lý nước ngầm bị nhiễm mặn thành nước sinh hoạt công suất 50m³/ngày bằng màng lọc nano áp lực thấp, nguồn điện lưới (nước sinh hoạt đạt QCVN 02/2009/BYT).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199