6. Xếp hạng 7 di tích quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 7 di tích kiến trúc nghệ thuật và di tích lịch sử tại tỉnh Phú Yên, Nghệ An và thành phố Hà Nội.

Cụ thể, 5 di tích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng quốc gia là: Di tích kiến trúc nghệ thuật Lẫm Phú Lâm, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tràng, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ Thờ Nguyễn Ngọc Trì, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đoàn Xá (gồm Đình Thượng và Đình Hạ), xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Thấp, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Đồng thời, xếp hạng di tích quốc gia đối với: Di tích lịch sử Đền Mai Bảng, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Di tích lịch sử Đền Diên Cờ, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199