10. Quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan

Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật… tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức sẽ được chi trả mức thù lao cụ thể theo quy định.

Ngày 22/6, Thứ trưởng Vương Duy Biên đã ký Quyết định số 2194/QĐ-BVHTTDL quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

Quy định áp dụng cho Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp; tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17/01/2013 của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL về việc phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013 – 2020.

Bên cạnh các quy định chung về đối tượng hưởng thù lao, nguyên tắc chi thù lao, điều kiện chi thù lao, Quy định cũng nêu rõ cách tính thù lao cụ thể áp dụng đối với từng đối tượng là thành viên Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật… Quy định nêu rõ, người đứng đầu cơ quan chủ trì, tổ chức cuộc thi, liên hoan tại Đề án chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán thù lao cho tổ chức, cá nhân được hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Trong dòng sự kiện, Bộ VH,TT&DL cũng vừa ban hành Quyết định số 2193/QĐ-BVHTTDL ngày 22/6 về việc xây dựng “Đề án thu phí lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”. Theo đó, kinh phí thực hiện xây dựng “Đề án thu phí lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn” lấy từ nguồn ngân sách của Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2016 được Bộ VHTTDL phê duyệt. Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199