Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.
 
Ngày 08 tháng 7 năm 2016, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Văn bản hợp nhất số 2641/VBHN-BVHTTDL về việc hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ vềquản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Theo đó, Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh được thay đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016./.