Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2017 thuộc lĩnh vực Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành biên soạn Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch (soát xét TCVN 7799:2009).

Nội dung Dự thảo TCVN và thuyết minh được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến đóng góp.

Thời hạn lấy ý kiến đến hết ngày 22/8/2017.