Ngày 19 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư  (CMCN 4.0).

Mục đích của Kế hoạch nhằm: (1) Nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0); dự báo và xác định các nhiệm vụ để tổ chức triển khai phù hợp với xu thế phát triển CMCN 4.0; (2) Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (3). Ứng dụng công nghệ phù hợp, cốt lõi, là thành tựu của CMCN 4.0 tạo ra sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, các nhóm nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

(1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cuộc CMCN 4.0

(2) Tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

(3) Ưu tiên ứng dụng công nghệ cốt lõi, thành tựu của CMCN 4.0 tạo ra sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh;

(4) Nâng cao trình độ nguồn nhân lực.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao là thường trực, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các nhiệm vụ về CMCN 4.0 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich./.

Phòng QLPTCN