Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sô 877/QĐ-TTg  ngày 18/07/2018 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 – 2019. Theo đó năm 2018 – 2019, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 20 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3, 4. Trong đó 10 dịch vụ công trực tuyến sẽ được cung cấp ở Trung ương (Bộ VHTTDL), 10 dịch vụ công trực tuyến  cung cấp ở địa phương.

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch cung cấp 10 dịch vụ công trực tuyến trong đó 02 dịch vụ công cung cấp ở mức độ 3 và 08 dịch vụ công cung cấp ở mức độ 4.  Hầu hết các dịch vụ công này ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, bản quyền tác giả, điện ảnh.

Các địa phương thực hiện 10 dịch vụ công trực tuyến trong đó có Lĩnh vực văn hóa có 04 dịch vụ công sẽ được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; Lĩnh vực du lịch sẽ có 06 dịch vụ công trực tuyến trong đó có 4 dịch vụ công được cung cấp ở mức độ 4 gồm: Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011  của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước:

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng./.

Viết Huy.