Ngày 31/10/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành Văn bản hợp nhất số 4954/VBHN-BVHTTDL ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Theo quy định này, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ Ban hành Quy chếhoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, được thay thể, bổ sung bởi:

1. Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ

2. Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ

3. Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ

4. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ

5. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ

Toàn văn văn bản hợp nhất ở đây >>>

 Phòng QLPT Công nghệ