Thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030” (gọi tắt là Quyết định số 1851/QĐ-TTg), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Kế hoạch và lấy ý kiến của cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ.

Trong nội dung Dự thảo, mục tiêu của của Kế hoạch nhằm xác định công nghệ cốt lõi là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của nước ngoài để thực hiện chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam nhằm ứng dụng có hiệu quả, từng bước làm chủ công nghệ; Ưu tiên chuyển giao công nghệ để xây dựng sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của Pháp luật hiện hành về chuyển giao công nghệ.

Cụ thể mục tiêu theo từng giai đoạn của Kế hoạch là đến năm 2025: Nghiên cứu, lựa chọn một số công nghệ cốt lõi nhắm ứng dụng, từng bước làm chủ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ để xây dựng và phát triển các công nghệ tạo ra sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh và hội nhập quốc tế đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt tại Quyết định số 4610/QĐ-BVHTTDL ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ban hành Định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020) trong lĩnh vực du lịch, thể dục thể thao, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, thư viện. Đến năm 2030: Phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường hợp tác nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ để có thể làm chủ một số công nghệ cốt lõi để phát triển các sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh; rút ngắn khoảng cách về trình độ, năng lực công nghệ với các nước tiên tiến để tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất dịch vụ.

Hiện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được giao xây dựng Kếhoạch đang triển khai lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và sớm hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ VHTTDL ban hành.

Kế hoạch này khi được ban hành là cơ sở quan trọng để cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có thêm căn cứ trong việc thúc đẩy chuyển giao, từng bước làm chủ một số công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

P.QLPTCN