Ngày 20/05/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 592/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Tạ Quang Đông (Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh) giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 04 Thứ trưởng: Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và Thứ trưởng Tạ Quang Đông. ./.