Ngày 15/10/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BVHTTDL.

Thông tư này quy định về nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước theo Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm: Người lái phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước; Người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.

Thông tư quy định cụ thể việc Tập huấn cho người lái phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước; Nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2020. Toàn văn nội dung Thông tư ở đây>>

Viết Huy