Ngày 07/10/2020, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 2844/QĐ-BVHTTDL về việc giao nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ.

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã giao các nhiệm vụ đến cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ, cụ thể:

1. Cục Bản quyền tác giả chủ trì nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, bao gồm: Quảng cáo, thiết kế, điện ảnh, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, sản phẩm du lịch văn hóa; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan phát triển các ngành công nghiệp văn hóa khác như: kiến trúc, thủ công mỹ nghệ, truyền hình và phát thanh… trở thành những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm thông qua việc sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng “Đề án giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tạo tiền đề hướng tới kỷ nguyên công nghệ 4.0”, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Cục Bản quyền tác giả, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng “Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO”; trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng “Đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4.  Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa và Vụ Thư viện xây dựng “Đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong xây dựng sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch”, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các nhiệm vụ phải hoàn thành trước năm 2022, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Viết Huy